TiaSang
Thứ 3, Ngày 25 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Ngô Đức Thành

Giới thiệu

Kịch bản khí nhà kính trong tương lai

Kịch bản Biến đổi khí hậu (BĐKH) là các kết quả dự tính về các biến đổi có thể xảy ra trong các thành phần hệ thống khí hậu dựa trên một số giả định về xã hội tương lai. Dựa trên các dự tính này mà ...

30/11/2021 07:00 - Ngô Đức Thành