TiaSang
Thứ 4, Ngày 12 tháng 8 năm 2020

Tags: da màu

MỚI NHẤT Không có ảnh

Chủng tộc: Một khái niệm không có cơ sở khoa học

Mặc dù người ta dùng từ chủng tộc để định nghĩa và chia rẽ con người trong hàng thiên niên kỉ nay, khái niệm này hoàn toàn không có cơ sở di truyền học.  

09/08/2019 08:00 -